सवारी साधन दर्ता वा नवीकरण कर

यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत सवारी साधन दर्ता वा नवीकरणका बखत देहाय बमोजिमको वार्षिक कर असुल गरिनेछ । (आयकर ऐन–२०५८ को दफा सँग सम्बन्धीत, अनुसूची–२) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)


क्र.सं

सवारीको किसिम

प्रति सवारी साधनमा बुझाउनु पर्ने वार्षिक कर

कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस 


(क)

१३०० सी.सी सम्म 

रु.४,०००।–

(ख) 

१३०१ देखि २००० सी.सी सम्म 

रु.४,५००।– 

(ग)

२००१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म

रु.५,०००।– 

(घ) 

२९०१ सी.सी. देखि ४००० सी.सी. सम्म

रु.६,०००।–

(ङ) 

४००१ सी.सी. देखि माथि सबै 

रु.७,०००।–

(२) 

मिनीट्रक, मिनीबस, पानी टेङ्कर

रु. ६,०००।–

(३) 

मिनी ट्रिपर 

रु.७,०००।– 

(४)

ट्रक, बस 

रु.८,०००।–

(५)

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण 

रु.१२,०००।–

(६)

तेल टैंकर,ग्यास बुलेट, टिपर 

रु.१२,०००।–

(७)

ट्रेक्टर 

रु.२,०००।–

(८)

पावर टिलर 

रु.१५००।–

(९)

अटो रिक्सा, थ्री ह्वीलर, टेम्पो 

रु.२,०००।–