निकायको सम्बन्धमा करको दर (D3 Related)

 निकायको सम्बन्धमा करका दरहरु (D3 Related) (आयकर ऐन–२०५८ को अनुसूची–१, दफा –२ सँग सम्बन्धित) (आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)

खण्ड

कारोवारको प्रकृति

करको दर

(कर योग्य आयमा) 

(क)

साधारण व्यवसाय, (साझेदारी फर्म, प्रा. लि.)

२५  %

(ख)

बैङ्क, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूर सञ्चार र इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), पुँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय, चुरोट, बिँडी, सिगार, खानेसूर्ति, खैनी, गुट्खा, पानमसला, मदिरा, बियरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकाय

३०  %

(ग)

विशेष उद्योग (Manufacturing, Agro-forest Industries, Mining Industries etc) तथा पर्यटन उद्योग

२० %