Read more

View all

नेपालमा करको गणना र करको दर सम्बन्धी व्यवस्था। (आयकर ऐन–२०५८ र आर्थिक ऐन–२०७७ को संसोधन सहित)

प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारबाट प्राप्त आम्दानी सम्बन्धमा करका दरहरु (आयकर ऐन–२०५८ को अनुसूची –१, दफा…

कम्पनी दर्ता पश्चात PAN प्रमाणपत्र लिन कर कार्यलयको लागि आवश्यक काजातहरु।

1 कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि। 2 कम्पनीको छाप (Stamp) 3 कम्पनी द्धारा PAN No. सुक्षित गरिए…

Load More That is All